• titulka.jpg

V České republice vám nejpodrobnější informace o cvicích wydy poskytne v knižní formě dílo Léčivá síla druidů od A. A. Schwarze, R. P. Schweppea a W. M. Pfaua, které obsahuje přehled základních cviků. Musím však upozornit, že toto dílo neobsahuje tak docela původní formu wydy, nýbrž zrekonstruovanou podobu. Je ovšem pravda, že tato zrekonstruovaná podoba se té původní poměrně dosti blíží a úsilí, které do jejího vytvoření bylo investováno, se setkalo s obdivuhodným úspěchem.

Bytostní poleKaždý člověk má tři základní bytostní pole - vitální, emocionální a mentální.

Pole vitální je vlastně vaše životní energie, má centrum okolo solar plexu a pupku, tedy v podstatě odpovídá čakře Manipúře. Ovlivňuje vaše tělesné funkce, jako jsou trávicí, vylučovací a pohlavní orgány, a také pudy a pocity vášně a smyslnosti, což znamená, že se váže ke kmenovému mozku a jeho barvy jsou zelená a žlutá. Jeho kompetencemi (působností) jsou protoenergie a sexualita a negativními póly hlad po moci a nadměrná pudovost. Váže se rovněž k materiálnímu světu a v přírodní rovině k zemi, a proto jsou hlavními přednostmi jeho intenzity a harmonie klid, důvěra a síla. Jeho stromem je osika.

Centrum v srdci má pole emocionální, které odpovídá svou polohou čakře Anáhatě. Ovlivňuje vaše pocity a city, jako je láska a milosrdenství, a také tělesné orgány - oběhová a dýchací soustava. Váže se tedy k mezimozku a jeho barva je červená a zlatá, výjimečně může být i oranžová. Za jeho kompetence považujeme komunikaci a tvůrčí schopnosti, ale může jít i o navazování kontaktů s lidmi. Váže se ke světu představ a v přírodní sféře k vodě, živlu citlivosti a citu vůbec. Negativním pólem je lhostejnost a citový chlad, ale v jeho intenzitě a harmonii naopak nalezneme mír, lásku, radost a vděčnost. Jeho strom je strom míru a lásky - buk.

Třetí a poslední pole je pole myšlenkové s centrem na Třetím oku (uprostřed nitra hlavy, nikoliv mezi očima, jak se někteří mylně domnívají) a čakře Ádžňě a ježto jde veškerá energie nahoru, musíme k němu počítat také prostor nad hlavou. Ovlivňuje naši náladu a veselost, náš cit pro umění, myšlení a smyslové orgány. Váže se tedy k šedé kůře mozkové, zejména pak k jejímu čelnímu laloku a jeho barva je bílá, modrá, ojediněle tyrkysová. Jeho kompetencemi je chápavost a zbožnost, jeho negativním pólem arogance, úzkostné stavy a sklon k depresím. V přírodní rovině náleží k nebi, centru spirituality naší Matky Země. A jeho "světem" je intuitivní a intelektuální svět. V síle jeho podstaty nalezneme světlo, svobodu a poznání. Jeho stromem je dub.

Podstatou wydy, jakožto cvičebního systému, je tato tři pole posílit, zharmonizovat a následně sjednotit. Vyžaduje to však vytrvalé úsilí bez polevení a opravdové vnitřní přání toho docílit.

Energetické mantryEnergetické mantry jsou vibrace určitých hlásek, jimiž můžete působit na svůj organismus (prostřednictvím bytostních polí). Každá myšlenka (dle sečenovské reflexologie myšlenka = reflex s utlumeným koncem, z čehož vyplývá, že každá myšlenka nás v podstatě připravuje na své uskutečnění) je ve skutečnosti určitou vibrací a každá vyslovená myšlenka je ještě zesílenou vibrací. Tím, že budeme při cvičení vyzpěvovat či vyslovovat určitou hlásku, docílíme viditelného efektu, který se projeví na našem zdraví. Je důležité hlásky pronášet dostatečně nahlas, ježto jejich účinek může být i negativní a tiché vyslovení může naopak oslabovat pole, na které chceme působit. Frekvenci mentálního pole odpovídá hláska M, emocionálního O a vitálního A. Plně se nadechněte a vyzpěvujte či volejte onu hlásku až do úplného vyprázdnění plic. Je třeba se při tom plně soustředit na pole, které chcete posílit, a také na to, že to chcete udělat. Účinek se dostaví téměř okamžitě. Tímto způsobem také můžete uvolnit své vnitřní napětí apod.


Dýchání


Většina cviků wydy nevyžaduje žádné speciální metody dýchání, ale přirozené výdechy a nádechy do hrudníku i do břicha.

Vietnamský mnich Thich Nhat Hanh radil svým žákům takové malé "dechové cvičení", i když se nejednalo o dechové cvičení v pravém slova smyslu. Uvolněte se a pomalu se nadechujte a myslete na to, že jste úplně a naprosto klidní, pak velice pomalu vydechujte a myslete na to, že se usmíváte a že máte proč se usmívat. Každý má proč se usmívat, jen to musí najít. Toto cvičení vzniklo v době války ve Vietnamu ve válečné oblasti. Pak se znovu nadechněte a myslete na přítomný okamžik. Je to přece krásný, ba nádherný okamžik, řekněte si a pomalu vydechujte. Toto cvičení sice není přímo z wydy, ale určitě se jí v mnohém podobá. Plně vám jej doporučuji. V dnešním světě se hodí na okamžik se zastavit. Proč si ničit zdraví, aby měl člověk mnoho peněz? Snad proto, aby je pak zase všechny mohl utratit, aby si zase dal své zdraví do pořádku? Ne! Žijte pro přítomný okamžik a buďte za něj vděční. Na světě je tolik lidí, kteří se nemají ani z poloviny tak dobře jako vy...


Posilující prvky


Nejideálnější je obklopit se takovým prostředím, které plně koresponduje s bytostním polem, jež se snažíte posílit, či zharmonizovat. K poli vitálnímu náleží rostliny, rozkvetlé pro posílení, nekvetoucí (např. jehličnaté stromy) pro zharmonizování. Doporučuji louku, či travnatou mez a lesy. Na pole emocionální působí světlo Slunce a Měsíce a voda, Slunce (jang) a tekoucí voda pro sílu, Měsíc (jin) a stojatá voda pro harmonii. Najděte si místečko někde u potoka nebo u jezírka. A pole mentální nejlépe posílí tvrdé minerály a zharmonizují měkké minerály a kovy. Takové vhodné prostředí je někde na skále.

Ovšem ne každý má možnost takové prostředí každý den vyhledávat. Postačí tedy, použijete-li pokojovou rostlinu, vodu v hrnečku, či pár kamínků, které jste si někde nasbírali. Tento materiál pak poskládejte do vhodných symbolů. Základními tvary je trojúhelník, který rychle ale krátkodobě zvyšuje účinnost posilovacích cviků; čtverec, který má tytéž účinky, ovšem slabší ale dlouhodobější; dále kruh, který krátkodobě a silně harmonizuje; a nakonec osmička, která dlouhodobě a slabě harmonizuje. Z těchto základních tvarů pak můžete poskládat složitější obrazce, i když se nedoporučuje příliš je míchat, jelikož se pak mohou navzájem potlačovat a přebíjet. Takové nejznámější kombinace jsou Sluneční vzor (čtverec a trojúhelník - podobá se obrácenému pentaklu), Měsíční vzor (trojúhelník se špicí dolu v kruhu) a Hvězdicový vzor (dva čtverce na sobě posunuté o 90 stupňů).

Po dobu, kdy budete wydu praktikovat, byste neměli být nikým rušeni, může to poškodit plynulý tok energie.

Jak často?


Nejlépe pravidelně, alespoň jednou denně, je-li to možné. Ovšem postačí i několik minut, ovšem příliš krátký časový úsek také není dobrý, ježto se nestačíte plně koncentrovat. Nejideálnější je třikrát denně, ráno, v poledne/popřípadě o půlnoci, chodíte-li na noční směnu, a večer, vždy čtvrt hodinky. Určité cviky přináleží k určité denní nebo roční době, ale není tomu tak zdaleka vždycky. Pokud budete praktikovat cvičení v důsledku pozorování energií kolem vás a jejich vyvažování, doporučuji vám cviky na posílení ráno a na zharmonizování večer, netvrdím však, že je to nutná podmínka.

Správná strava


Nedoporučuji jíst těsně před a těsně po cvičení, mohlo by to poškodit plynulý tok energií.

Co ovšem doporučuji je jíst "bděle", plně se koncentrovat na to, co jíte, stejně jako se koncentrovat po celý den i na cokoliv jiného, co děláte. Já osobně se před jídlem modlím. Považuji to za projev vděku za to, že mezi tím vším hladomorem, který dodnes na zemi vládne, mohu dostat právě já tuto porci jídla. Rozproudí to ve vás radost, ale také soucit a myslím, že vás to správně naladí na celou dobu jídla.

Starověcí druidi jedli velmi málo, sami nelovili ani nic nepěstovali. Dostávali jídlo od svých pacientů a jiných lidí, kteří jim tak projevovali svůj vděk a úctu. Byli za své jídlo tedy velmi vděční, a stejně za ně, prosím, buďte vděčni i vy. Není přece samozřejmé, že je máte, právě naopak...

Vhodné je též jíst takové jídlo, které působí na to bytostní pole, jež máte nejvíce oslabené, vychýlené, či disharmonizované. Všeobecně platí, že maso (pokuste se je však omezit, prosím. Je velmi silné a nadměrně podporuje pudovost. Navíc pomyslete na to, jak se asi takové zvíře cítí v onom strašném prostředí velkochovů...Budu vám velmi vděčná.), sýry, tuky, ovesné vločky, těstoviny, mléčné výrobky a vajíčka jsou potraviny podporující vitální pole. Ovoce, ovocné šťávy, voda, čokoládové sladkosti, pečivo a obilné výrobky vůbec podporují pole emocionální a zelenina, koření, čokoládové sladkosti, káva a čaje jsou jedna ruka s mentálním polem. Existuje ovšem i řada výjimek.

Základy wydy


Většina cviků wydy obsahuje prvek, jemuž se říká "druidská pěst". Je to propojení celého energetického oběhu. Sevřete své ruce do pěstí a položte je na sebe vnější stranou bříšek, které jsou nejblíže dlani. Přitom se zároveň dotkněte vrchními, vnitřními bříšky palců. Až ucítíte absolutní propojení, přiložte se zdviženými lokty špičky palců v "druidské pěsti" buď pod nos (mentální pole), doprostřed hrudní kosti (emocionální pole), nebo na pupek (vitální pole). Nohy můžete mít rozkročené se špičkami směřujícími mírně ven, nebo lépe těsně u sebe, aby se dotýkaly vaše palce a vaše paty, což napomáhá lepšímu uzavření energického oběhu. Koncentrujte se v této pozici na energie patřičného pole a snažte se ji vyvolat. Každý je v nitru silný, ale musí onu sílu nalézt...

Existuje nesmírné množství cviků, ovšem většina z nich byla bohužel dávno zapomenuta. Stále se však objevují další, neboť "pravé učení není neměnné." Když budete pozorovat síly, které jsou okolo vás i ve vás, určitě si vás nějaký ten cvik najde sám. Jde o to znát základ, ten zbytek je u každého jiný. Pokud budete chtít vědět nějaký konkrétní cvik, například proti migréně, klidně se ptejte. Všechno se to odvíjí od bytostních polí, která jsou potlačena, vychýlena nebo nezharmonizována. Po nějaké té praxi na to přijdete sami. Zkuste se léčit energetickým působením a později tak pomáhat i svým blízkým. Upozorňuji ale, že je třeba při působení na tělo někoho druhého, zbavit se všech emocí, neboť jejich působením byste mohli onomu druhému ublížit. Když například matka bude léčí svého syna, nesmí si v onu chvíli uvědomovat, že je to její syn. Mohlo by mu to uškodit, i kdyby to myslela dobře. Musíte jednat opatrně, ale zároveň silně. Účinky se dostavují brzy.

Wyda může tak sloužit jako preventivní a podpůrná kůra, ale jsou též případy, kdy se jejím prostřednictvím podařilo vyléčit i velmi vážná onemocnění. Nemoc je přece signál, který člověka upozorňuje, že by se měl vyrovnat s příčinou. Přesto však vás rozhodně nenabádám k zanedbávání lékařské péče a uznávám, že někdy je příčina tak silná, že se s ní člověk sám nedokáže vyrovnat. Pak je čas navštívit lékaře a svěřit se do jeho péče.

A co je poselstvím celé wydy? Buďte vděční za každý okamžik a za všechno dobré, buďte sami sebou se všemi svými možnostmi a snažte se pochopit a pomoci každému člověku. Člověk nemusí zachránit celé lidstvo, aby byl hrdina. Člověk nemusí mít peníze, aby byl bohatý. Člověk nemusí být všemi milován, aby byl šťastný. Člověk nemůže být nejlepší, protože každý je v něčem lepší, ale také v něčem horší než vy. Buďte vděčni za to, co a koho máte, není to samozřejmostí. Také buďte "bdělí", neboť pak pocítíte radost, lásku a mír, neboť pak si všimněte, že ve všem je něco dobrého, co můžeme milovat a být za to vděčni... A také si pamatujte, že každý člověk si zaslouží úctu, možná to na něm není na první pohled vidět, ale zaslouží...

Mír, láska, soucit, trpělivost, pochopení a porozumění, to je to, v čem tkví vaše zdraví.